Положення про місцеві осередки Федерації мисливського собаківництва України

Затверджено
Президією Федерації мисливського собаківництва України
Протокол №2 від 25 листопада 2003 року

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ ФЕДЕРАЦІЇ МИСЛИВСЬКОГО СОБАКІВНИЦТВА УКРАЇНИ

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Місцеві осередки (відділення) Федерації мисливського собаківництва України (надалі-ФМСУ) є неприбутковими організаціями, які на основі єдності інтересів об”єднують громадян України для координації та реалізації заходів, спрямованих на сприяння розвитку мисливського собаківництва.
Місцеві осередки створюються за територіальним принципом, до них відносяться обласні осередки (відділення) Федерації, осередки (відділення) в АР Крим, містах Києві та Севастополі і є структурними підрозділами ФМСУ.
1.2. Місцеві осередки (надалі – обласні осередки) здійснюють свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України “Про об”єднання громадян”, Статуту ФМСУ, зареєстрованого Міністерством юстиції 02.10.2003р. під №1966 та інших законодавчих актів.
1.3. Обласні осередки (відділення) без статусу юридичної особи, легалізуються за місцем розташування шляхом повідомлення про заснування.
Обласні осередки (відділення), легалізовані шляхом реєстрації, мають статус юридичної особи і в своїй діяльності керуються власними статутами, що не суперечать статуту ФМСУ, які затверджуються президією ФМСУ, та зареєструються у встановленому законодавством порядку.
1.4. Міцеві осередки ФМСУ без статусу юридичної особи мають свій штамп, та можуть відкривати поточний рахунок в банку.
Міцеві осередки ФМСУ зареєстровані як юридичні особи мають свої печатку, штамп, та банківський рахунок.

Розділ 2. Мета та завдання обласних осередків (відділень)
2.1. Основною метою діяльності обласних осередків є сприяння розвитку мисливського собаківництва в області, збереженню та покращенню генофонду чистопородних мисливських собак, як національного здобутку, шляхом їх племінного розведення на науковій основі, нормативне забезпечення мисливського собаківництва, участь в кінологічній роботі на Всеукраїнському рівні.
2.2. Основними завданнями обласних осередків (відділень) є:
– сприяння створенню, збереженню, удосконаленню та раціональному використанню племінних ресурсів чистопородних мисливських собак високої племінної цінності для поліпшення та поповнення національного генофонду чистопородних мисливських собак України;
– участь у запровадженні та забезпеченні діяльності єдиної системи селекції в мисливському собаківництві;
– представництво і захист інтересів власників мисливських собак
– готують команди для участі у Всеукраїнських кінологічних заходах (змаганнях, виставках) та визначають кандидатів для участі у кінологічних заходах за межами України.

Розділ 3. Напрями діяльності обласних осередків (відділень)
3.1. Для досягнення мети та виконання статутних завдань обласні осередки у встановленому чинним законодавством порядку:
– формують базу племінних мисливських собак, які перебувають на обліку в даному відділенні;
– здійснюють видачу довідок про походження та паспортів на собак мисливських порід і забезпечують ведення справ з цих питань, а також іншу кінологічну документацію, передбачену законодавством;
– приймають участь у проведенні цілеспрямованої селекції і закріпленні специфічних порідних особливостей мисливських собак (тобто розвиток мисливських якостей);
– проводять організаційно-масову роботу з власниками мисливських собак, здійснює заходи спрямовані на підготовку експертів по мисливському собаківництву, а також організує навчання працівників рингів, хендлерів, заводчиків, працівників розплідників;
– проводять виставки, виводки, польові випробування та змагання мисливських собак, а також приймає участь в організації та проведенні кінологічних заходів як в області, так і в Україні;
– готують команди для участі у Всеукраїнських кінологічних заходах, визначають кандидатів для участі у кінологічних заходах за межами України;
– розглядають питання щодо прийняття в колективні члени осередка та почесні члени ФМСУ;
– поширюють інформацію про свої ідеї та цілі;
– збирають інформацію про стан кінології та доводить її до відома громадськості шляхом публікацій у виданнях, а також через телебачення, радіо та інші засоби масової інформації;
– видаєють методичну та інформаційну літературу з питань, які пов’язані з організацією і розвитком мисливського собаківництва;
– організують тематичні збори, конференції, симпозіуми, проводить лекції та семінари;
– здійснюють благодійну діяльність;
– затверджують річні плани кінологічної роботи, розглядає і затверджує фінансово-господарський кошторис, річний бухгалтерський звіт і баланс осередку;
– заслуховують звіти про роботу районних (міжрайонних) та міських осередків.
3.2. Для забезпечення виконання статутних завдань, обласні осередки мають право у встановленому законодавством порядку створювати установи і організації та засновувати підприємства із статусом юридичної особи, в тому числі для ведення мисливського господарства.

Розділ 4. Структура та керівні органи обласних осередків
4.1. Основною ланкою обласних осередків є районні (міжрайонні) та міські осередки ФМСУ.
Районні (міжрайонні) та міські осередки ФМСУ у встановленому чинним законодавством порядку:
– організують і проводять роботу по залученню власників мисливських собак до членів Федерації мисливського собаківництва
– ведуть первинний облік членів ФМСУ, розробляють плани робіт, скликають засідання загальних зборів, розглядають питання щодо прийому в колективні члени осередку;
– приймають участь у проведенні цілеспрямованої селекції і закріпленні специфічних порідних особливостей мисливських собак (тобто розвиток мисливських якостей);
– проводять організаційно-масову роботу з власниками мисливських собак, а також організує навчання заводчиків і працівників розплідників;
– проводять виставки, виводки, польові випробування мисливських собак, а також приймають участь в організації та проведенні кінологічних заходів в області, комплектують збірні команди для участі в спортивних заходах, що проводяться обласними осередками;
– поширюють інформацію про свої ідеї та цілі;
– збирають інформацію про стан кінології та доводить її до відома громадськості шляхом публікацій у виданнях, а також через телебачення, радіо та інші засоби масової інформації.
4.2. Вищим керівним органом обласного осередку є обласні загальні збори (далі – збори), які скликаються 1 раз на рік.
4.2.1. Делегатами зборів є члени обласного осередку, які представляють районні та міські осередки, представники колективних членів, Голова та члени президії обласного осередку.
4.2.2. Делегати зборів від районних осередків обираються загальними зборами районних (міжрайонних), міських відділень Федерації шляхом голосування. Їх повноваження посвідчується оригіналами протоколів загальних зборів відділень. Повноваження представника колективного члену Федерації посвідчується оригіналом довіреності, виданої в установленому законодавством порядку керівним органом колективного члену Федерації.
4.2.3. Норма представництва делегатів на обласні загальні збори від кожного районного (міського) відділення та колективного члену – пропорційно кількості членів осередку (колективного члену) і встановлюється Президією обласного осередку (але не менш 1 та не більше 5 делегатів від кожного).
4.2.4. Місце та строки проведення зборів визначається Президією осередку та доводиться до районних (міжрайонних), міських осередків, колективних членів та Правління ФМСУ не пізніше ніж за місяць до їх проведення.
4.2.5. До компетенції загальних зборів входить:
– затвердження основних напрямків діяльності обласного осередку Федерації;
– внесення на розгляд Президії ФМСУ проєктів статуту обласного осередку, змін та доповнень до нього;
– заслуховування і затвердження звітів про проведення кінологічних заходів, діяльність осередку та ревізійної комісії;
– обрання строком на 3 роки Президії осередку, Голови Президії (Голова осередку) і Ревізійної комісії (в разі необхідності – Ради та Правління);
– прийняття рішення про доцільність прийому в Почесні члени ФМСУ;
– вирішення питання про припинення діяльності осередку.
4.3. Керівництво діяльністю місцевого осередку в період між загальними зборами здійснюється Президією осередка та Головою Президії (Головою осередку).
4.3.1. Засідання Президії проводиться не рідше 1 разу на 2 місяці і є правомочним при наявності на них більше половини членів Президії. У разі необхідності Президія має право кооптувати на місце вибувшого до свого складу нового члену з наступним затвердженням його на загальних зборах.
4.3.2. Позачергове засідання Президії скликається Головою Президії, а також на вимогу не менше 1/3 членів президії. Рішення Президії приймається простою більшістю голосів.
4.3.3. Список членів Президії, а також копія протоколу загальних зборів та засіданнь Президії подаються до Правління Федерації в місячний термін з дня проведення.
4.4. До компетенції Президії входить:
– забезпечення виконання рішень зборів;
– затвердження річного кошторису осередку;
– затвердження штатного розкладу та посадових окладів працівників осередку;
– розглядають питання щодо прийняття в колективні члени і припинення членства в Федерації, про що направляють клопотання до Президії ФМСУ;
– готує та подає на затвердження зборів плани проведення змагань, виставок та інших кінологічних заходів.

Розділ 5. Члени обласних осередків, їх права та обов’язки
5.1. В Федерації передбачене індивідуальне та колективне членство.
Взаємовідносини між членами Федерації та обласними осередками обумовлені Розділом 5 Статуту ФМСУ.
Індивідуальні члени мають членські квитки, а колективні члени – свідоцтво встановленого зразку. Зразки членських квитків та свідоцтв затверджуються Президією ФМСУ.
5.1.1. Колективні члени беруть участь у діяльності Федерації через своїх повноважних представників. Відносини з ними будуються на договірній основі з обласними осередками (відділеннями) за місцем знаходження колективного члену. Прийом в колективні члени Федерації та порядок сплати і розміри вступних і членських внесків здійснюється відповідно до умов вказаних в договорі.
5.1.2. Прийом колективних членів ФМСУ здійснюється на підставі письмової заяви, що розглядається обласними, районними і міськими осередками. В разі позитивного рішення документи про прийняття в колективні члени передаються до Президії ФМСУ.
Колективні члени Федерації зобов”язані:
– направляти свою діяльність на розвиток і зміцнення ФМСУ;
– сплачувати вступний та щорічний внески, розмір яких встановлюється на місцях обласними осередками;
– при можливості колективний член надає спонсорську допомогу, безповоротну фінансову допомогу, добровільні внески, пожертвування на розвиток мисливського собаківництва та природоохоронні заходи;
Відповідальність сторін встановлюється при укладанні окремого договору між обласним осередком ФМСУ і колективним членом.
5.1.3. Свідоцтво на колективне членство у ФМСУ видається Президією на підставі копій заяви претендента, рішення президії обласного осередку та договору між обласним осередком і колективним членом ФМСУ. Свідоцтво містить у собі наступні дані:
– найменування колективного члену;
– юридична адреса;
– дата прийняття.
Свідоцтва виготовляються друкарським способом, і є бланками поточної нумерації.
5.2. Індивідуальними членами Федерації можуть стати громадяни України та іноземці, що проживають на території України, які визнають положення цього Статуту, звернулись з заявою в керівний орган місцевого осередку Федерації та сплатили вступний внесок.
Прийом в індивідуальні члени Федерації здійснюється місцевими осередками Федерації.
Членський квиток містить в собі наступні дані:
– прізвище, ім’я, по батькові;
– дата і місце народження;
– місце проживання;
– ким і коли видане посвідчення.
У посвідченні проставляються відмітки про щорічну сплату членських внесків.
5.2.1. Посвідчення виготовляються друкарським способом і є номерними бланками суворої звітності. Видача посвідчень реєструється в журналі обліку обласного осередку.

Розділ 6. Контрольні органи
6.1 Контрольними органами місцевих осередків ФМСУ є Ревізійні комісії, які обираються загальними зборами осередків строком на 3 роки.
6.1.2 Ревізійні комісії:
– обирають зі свого складу Голову, заступника та секретаря;
– проводять ревізії основної та фінансово-господарської діяльності місцевих осередків (обласних відділень), районних, міжрайонних та міських осередків ФМСУ, стан дотримання кошторисної дисципліни, обліку і звітності;
– перевіряють виконання рішень конференції, загальних зборів, тощо;
– виносить на обговорення відповідних органів Федерації результати ревізій і пропозиції по усуненню виявлених недоліків.
6.1.3 Ревізійні комісії підзвітні органам, що їх обрали, і в своїй діяльності керуються діючим законодавством, Статутом Федерації, рішеннями конференції і зборів, а також рекомендаціями державних контрольних органів і Ревізійної комісії Президії ФМСУ.

Положення